Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Online Winkelen bij Huis lief huis.nl

1. Algemeen

 • 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Huis lief huis, hierna te noemen Huisliefhuis.nl, en de klant. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 • 1.2 Huisliefhuis.nl heeft ten allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen
 • 1.3 Mochten er zich situaties/problemen voordoen die niet expliciet staan beschreven in deze voorwaarden, dan zal Huisliefhuis.nl deze in alle redelijkheid proberen op te lossen.
 • 1.4 Alle prijzen zijn in euro's en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.
 • 1.5 De prijzen van goederen die op de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
 • 1.6 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
 • 1.7 Hoewel Huisliefhuis.nl zijn best doet om de website zo goed mogelijk bij te houden, kan het voorkomen dat een artikel (tijdelijk) niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo snel mogelijk contact op.
 • 1.8 Doordat elke computer en beeldscherm anders is, kunnen de op de website getoonde kleuren licht afwijken van de werkelijkheid. Ook kunnen kleurverschillen optreden in verband met de verschillende verfbaden van de gebruikte materialen.

2. Bestelling/betaling

 • 2.1 Na een bestelling ontvangt u een e-mail met een besteloverzicht en de totale kosten.
 • 2.2 Huisliefhuis.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om een bestelling om moverende redenen te weigeren.
 • 2.3 De klant is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typefouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Huisliefhuis.nl worden gecorrigeerd.
 • 2.4 De prijs die is vermeld in de bevestigingsmail is bindend
 • 2.5 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen methode.
 • 2.6 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Huisliefhuis.nl te melden.

3. Bezorgen van bestelde producten

 • 3.1 Huisliefhuis.nl besteedt het thuisbezorgen uit aan TNT Post.
 • 3.2 Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde producten is voor Huisliefhuis.nl. Op het moment van aflevering van de producten, of het moment dat redelijkerwijs als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van de producten op de klant over, behouders de aansprakelijkheid die wettelijk niet door Huisliefhuis.nl kan worden uitgesloten.
 • 3.3 Bestellingen die de klant plaatst, worden in principe en mits voorradig, binnen 3 weken door Huisliefhuis.nl aan een vervoerder aangeboden.
 • 3.4 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 • 3.5 De klant kan de door Huisliefhuis.nl bestelde producten thuis laten bezorgen op zijn/haar huisadres of op een ander door hem/haar aangegeven ander adres.
 • 3.6 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Huisliefhuis.nl en de verplichtingen van de klant tegenover Huisliefhuis.nl onmiddellijk opeisbaar.

4. Klachten

 • 4.1 Huisliefhuis.nl doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het artikel desondanks niet aan je verwachtingen voldoen, neem dan binnen zeven dagen na ontvangst van het artikel contact op met Huisliefhuis.nl via info@Huisliefhuis.nl.                                                                                                  Huisliefhuis.nl zal het probleem dan zo spoedig mogelijk proberen op te lossen.
 • 4.2 Wanneer is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Huisliefhuis.nl de keuze het betreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 • 4.3 Deze garantie vervalt wanneer het artikel gebruikt en/of gewassen is, óf u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, óf blijkt dat het artikel en/of de originele verpakking is beschadigd, waarbij de oorzaak van de beschadiging niet te wijten valt aan onzorgvuldig handelen door Huisliefhuis.nl
 • 4.4 Wanneer de klant al betalingen heeft verricht op het moment dat hij/zij de overeenkomst met Huisliefhuis.nl heeft herroepen, zal Huisliefhuis.nl deze betalingen binnen dertig (30) dagen nadat  Huisliefhuis.nl de door de klant geretourneerde of teruggebrachte producten heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
 • 4.5 Huisliefhuis.nl behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te incasseren, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Huisliefhuis.nl of de leverancier van de producten) is beschadigd.
 • 4.6 Huisliefhuis.nl bied soms artikelen aan, die niet geruild kunnen worden. Dit staat dan altijd vermeld in de tekst bij het artikel.

5. Overig

 • 5.1 Communicatie tussen Huisliefhuis.nl en de klant gebeurt via e-mail, De door  Huisliefhuis.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.
 • 5.2  Huisliefhuis.nl stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking. De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst.
 • 5.3  Huisliefhuis.nl stelt door middel van de website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
  • naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • de belangrijkste kenmerken van de producten
  • de prijs van de producten met inbegrip van alle belastingen
 • 5.4 Huisliefhuis.nl streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.
 • 5.5 De klant verklaart kennis te hebben genomen van het privacybeleid van Huisliefhuis.nl en verklaart in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

6. Aansprakelijkheid

 • 6.1 De klant heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Huisliefhuis.nl te melden.
 • 6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Huisliefhuis.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs minus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
 • 6.3 Huisliefhuis.nl is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
 • 6.4 Huisliefhuis.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Huisliefhuis.nl verkochte producten.
 • 6.5 Huisliefhuis.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die het gevolg is van deze internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site.
 • 6.6 Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen consument en Huisliefhuis.nl, Huisliefhuis.nl, is Huisliefhuis.nl niet aansprakelijk.

 

7. Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door Huisliefhuis.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De consument kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Huisliefhuis.nl deze voorwaarden soepel toepast.

8. Intellectueel eigendom

 • 8.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Huisliefhuis.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die Huisliefhuis.nl toekomen op grond van de Auteurswet.
 • 8.2 Alle ontwerpen van Huisliefhuis.nl, in welke fase dan ook, blijven intellectueel eigendom van  Huisliefhuis.nl
 • 8.3 Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Huisliefhuis.nl geleverde producten, worden door de consument volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd.
 • 8.4 Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 8.5 De in het kader van de overeenkomst eventueel door Huisliefhuis.nl tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Huisliefhuis.nl ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 • 8.6 Alle door Huisliefhuis.nl eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. , zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Huisliefhuis.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 • 8.7 Huisliefhuis.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Huisliefhuis.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Huisliefhuis.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.

10. Eigendomsvoorbehoud

Huisliefhuis.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

11. Slotbepaling

Nederlands recht is van toepassing op alle offertes en overeenkomsten. Alle geschillen, die naar aanleiding van of verband houdende met de door deze leveringsvoorwaarden beheerste overeenkomst mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam, behoudens die behorende tot de competentie van de kantonrechter en behoudens hogere voorziening.

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Vanaf 15 februari 2020 kun je de actiecode  Huis  gebruiken om 25 % korting te krijgen op alles. 

© 2016 - 2020 Huis lief huis | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.